Vedtægter

§1 Klubben, hvis navn er Silkeborg Frømandsklub, er stiftet i Silkeborg den 14. august 1970.

§2 Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. Den skal, hvor det er muligt, støtte undervandsaktiviteter af kulturel, videnskabelig og sportslig art.

§3 Klubben er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund, hvis love og sikkerhedsbestemmelser er umiddelbart gældende for klubbens medlemmer.

§4 Som aktivt medlem kan optages enhver der er fyldt 10 år, som har eller ønsker at erhverve et godkendt flaskedykker eller fridykker certifikat. Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra aldersgrænsen på forældrenes ansvar og aktive deltagelse.

§4a Aktive medlemmer kan deltage i alle de af klubbens arrangementer, hvortil de har erhvervet bevis. Bestyrelsen kan dog lave rene junior- henholdsvis seniorarrangementer
Passive medlemmer kan kun deltage i klubbens tørre arrangementer.

§4b Klubben sørger for, at medlemmerne tilbydes et bredt udvalg af dykker uddannelser, samt at der benyttes certificerede instruktører.
Klubben sikre, at den enkelte elev uddannes i overensstemmelse med de standarder, der er defineret i den enkelte uddannelse.

§5 Et særskilt sæt kontingentregler vedtages på den årlige generalforsamling.

§6 Klubbens bestyrelse består af. 1 formand, 1 kasserer, 1 næstformand og 2 bestyrelses medlemmer.
Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode på den ordinære generalforsamling.
Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen, bestyrelsen konstituerer sig selv på de øvrige poster, hvilket skal ske på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

På lige årstal vælges:

 • 1 formand
 • 1 bestyrelsesmedlemr
 • 2 suppleanter

På ulige årstal vælges:

 • 1 kasserer
 • 2 bestyrelsesmedlemmer
 • 2 suppleanter

Suppleanter vælges kun for et år ad gangen. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i utide, indkaldes suppleanten.
Formanden repræsenterer klubben i Dansk Sportsdykker Forbunds repræsentantskab.

§6a Klubbens regnskab revideres af 2 revisorer. Revisor vælges for en periode af 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling. Den ene revisor vælges på lige årstal den anden revisor vælges på ulige årstal

§7 Foreningen tegnes af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 10.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

§8 Ved salg af foreningens udstyr tilbydes foreningens medlemmer at kunne købe dette i et lukket internt udbud dog alene minimum til den indhentede pris herfor.

§9 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i januar eller februar måned.
Indkaldelse skal ske med 1 måneds varsel og indeholde følgende dagsorden:

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Formanden aflægger beretning
 • 3. Revideret regnskab forelægges
 • 4. Fastsættelse af kontingent
 • 5. Indkomne forslag
 • 6. Valg af bestyrelse og en revisor
 • 7. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamling.

§10 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst halvdelen af klubbens aktive medlemmer fremsætter ønske herom.
Indkaldelsen skal ske senest 1 måned efter at ønske herom er fremsat og med mindst 14 dages varsel.

§11 Klubbens aktive medlemmer over 15 år som har været medlem mindst 2 måneder før den pågældende generalforsamling, er stemmeberettigede og valgbare. Medlemmer i restance er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

§12 Alle valg sker ved hemmelig, skriftlig afstemning og afgøres ved almindelig stemmeflertal.

§13 Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

§14 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne på disse møder, hvoraf der skal afholdes mindst et hvert kvartal.

§15 Det påhviler bestyrelsen at holde Dansk Sportsdykker Forbund underrettet om enhver til- eller afgang af medlemmer samt ændringer i klubbens bestyrelse

§16 Bestyrelsen skal arrangere ture, træning, møder og anden aktivitet i klubbens ånd, ligesom den er ansvarlig for at meddelelser af almen interesse, der tilgår klubben fra Dansk Sportsdykker Forbund tilgår medlemmerne.

§17 Ingen ture må foretages i klubbens navn eller med klubbens mærke uden bestyrelsens samtykke og uden én af bestyrelsen udpeget dykkerleder.

§18 Bestyrelsen kan fastsætte sikkerhedsregler som skærper Dansk Sportsdykker Forbunds regler.

§19 Bestyrelsen kan danne diverse interessegrupper og bemyndige et af klubbens aktive medlemmer til at stå for ledelsen af en gruppe. Gruppelederen er direkte ansvarlig overfor bestyrelsen.

§20 Såfremt et medlem driver undervandsjagt i ferskvand, bliver medlemmet ekskluderet.

§21 Ønsker et medlem en sag forelagt Dansk Sportsdykker Forbunds forbundsbestyrelse, eller et udvalg herunder, retter det henvendelse til klubbens bestyrelse, der såfremt sagen ikke kan afgøres lokalt, sender den skriftligt i to eksemplarer til Dansk Sportsdykker Forbund med angivelse af, hvad der måtte være passeret i sagen.

§22 Hvis det bestemmes på en generalforsamling, at klubben skal opløses, skal sådan en afgørelse afprøves på en ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter, og bekræftes af mindst 2/3 af klubbens medlemmer.
Hvis flertal nås, skal bestyrelsen realisere klubbens værdier, og den indkomne sum skænkes til Dansk Sportsdykker Forbund.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget i Silkeborg 29. februar 2016.

Hent vedtægter